Rakkoon Mana Marii Dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa Keessa Jiru Maal?


Mul’anni Dhaabbata waaraa ijaaruu namoota aangoo irra jiraniin gufateera Ustaaz Ahmaddin Jabal irraa Rakkoolee bakka hundaa Muslimoota mudatuufi kan akka biyyaatti uumamuuf furmaata barbaacha walii isaaniitii, ummataafi mootummaa wajjin ni mari’atu jettee osoo eegduu “akkamiin waa’ee filannoo kana ummata dagachiifnee filannoon maleetti hogganaa majlisaa taanee bakkicha irra turra?” Jechuu irraa ka’uudhaan ummata qoodaafi rakkoo uumaa […]

Rakkoon Mana Marii Dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa Keessa Jiru Maal?

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.